Chính sách hoàn tiền

I. Trường hợp hoàn tiền

 Bao Bì Việt Đức hoàn lại 100% tiền cho khách hàng trong các trong các trường hợp sau:

  • Thiết kế in ấn Việt Đức không đáp ứng được các yêu cầu về đơn hàng như: Tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • Khách hàng chuyển khoản thừa giá trị của đơn hàng.

 Việt Đức hoàn lại 70% tiền cho khách hàng trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng hủy đơn hàng/hợp đồng thiết kế trước 06 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
  • Khách hàng hủy đơn hàng/hợp đồng in ấn trước 01 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
  • Khách hàng hủy đơn hàng/hợp đồng in ấn và thiết kế trước 06 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán.

II. Trường hợp không hoàn tiền

 Bao Bì Việt Đức không hoàn lại tiền trong các trong các trường hợp sau :

  • Đối với đơn hàng/hợp đồng thiết kế, không hoàn tiền đã tạm ứng thanh toán khi khách hàng báo hủy đơn thiết kế sau 06 giờ kể từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
  • Đối với đơn hàng/hợp đồng in ấn, không hoàn tiền đã tạm ứng thanh toán khi khách hàng báo hủy đơn sau 01 giờ kể từ thời điểm tạm ứng thanh toán.

III. Thời gian hoàn tiền

 Bao Bì Việt Đức sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền cho khách hàng thời gian từ 05 – 07 ngày làm việc (Không tính thứ 7, Chủ nhật) kể từ ngày bộ phận Chăm sóc khách hàng đã giải quyết xong khiếu nại.

IV. Phương thức hoàn tiền

 Việt Đức thực hiện hoàn tiền cho quý khách theo 2 phương thức sau:

  • Hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng quý khách dùng để thanh toán/chuyển khoản cho Việt Đức.
  • Hoàn tiền mặt tại văn phòng của Việt Đức.